El Carmel: convertir la tragèdia en oportunitat (IV)

IV. El Carmel 2010 – 2020

Per tal de continuar desenvolupant la transformació del barri del Carmel en la propera dècada, s’ha desenvolupat un nou planejament urbanístic d’acord amb els criteris de renovació urbana de la ciutat (densitat i diversitat) i les normatives vigents. El futur del barri del Carmel ve definit per dos àmbits d’actuació:
 • Modificació del PGM del barri del Carmel i entorns, que actua en diferents sectors del barri.
 • Modificació del PGM en l’àmbit dels Tres Turons que consolida un gran espai verd estratègic de ciutat, de 122 hectàrees.
MPGM al Carmel i entorns

El seu objectiu és millorar l’ordenament urbanístic dels barris del Carmel, Teixonera, Font d’en Fargues i Horta. Els criteris de la intervenció han estat:
 • Millorar l’accessibilitat general respecte a la ciutat i els barris veïns, així com dintre del propi barri.
 • Incrementar l’equipament urbà, els espais lliures públics i els espais d’aparcament.
 • Reduir la quantitat d’infra-habitatge i d’allotjaments de baixa qualitat urbana.
 • Millorar la qualitat del mitjà urbà i del paisatge, minorant impactes negatius.
 • Obrir el barri a les operacions urbanes adjacents: Parc del Tres Turons i a la renovació dels barris de la Teixonera (bòbila) i la Clota.

Plànol d’ordenació V.02 Desenvolupament del Pla aprovació provisional

La proposta de modificació del PGM permet l’obtenció de noves zones verdes i espais lliures, futurs equipaments, un nombre important d’aparcaments públics i millora general en les condicions d’accessibilitat del conjunt del barri. També es contempla la construcció de noves promocions d’habitatge públic per al reallotjament d’aquells sectors objecte de millora urbana. S’obtindrà un increment de prop de 7.000 m2 per a noves zones verdes i més de 3.600 m2 per a nous equipaments de proximitat.


Plànol d’ordenació V.06 Ordenació de conjunt (imatge indicativa) aprovació provisional

L’1 de juny de 2010 ha estat aprovat definitivament per la Generalitat de Catalunya i està pendent la seva publicació per part de la mateixa.

MPGM en l’àmbit dels Tres Turons

Aquesta proposta té com a objectiu principal la creació d’un gran espai verd estratègic de la ciutat, voltat pels barris de la Teixonera, el Carmel, la Font d’en Fargues, el Guinardó, Can Baró, la Salut, el Coll i Vallcarca i els Penitents. La seva redacció s’ha fet sota els criteris:

 • Desenvolupar l’espai lliure del parc dels Tres Turons com a espai verd estratègic de la ciutat.
 • Preservar els valors naturals i paisatgístics dels cims dels Turons amb un tractament específic amb voluntat de crear una transició entre el paisatge urbà i el paisatge forestal.
 • Millorar l’accessibilitat i la connexió amb l’entorn urbà, amb jardins de barri i espais lliures perimetrals, donant prioritat als recorreguts a peu i al transport públic.
 • Desafectar el 62% dels habitatges existents en l’àmbit del Pla situats a les vores del parc i en contacte amb els barris de l’entorn.
 • Reallotjar els habitatges existents que continuen afectats dins el propi àmbit del Pla, en nous habitatges destinats exclusivament al reallotjament d’aquests, mantenint la cohesió social existent.
 • Mantenir el conjunt d’equipaments existents i incrementar-los com a equipaments de barri, apostant per usos respectuosos i compatibles amb el nou parc.
La superfície de la MPGM en l’àmbit dels Tres Turons, la qual inclou zones verdes, equipaments, zones desafectades i zones de reallotjament és de 122 hectàrees. La superfície resultant del parc dels Tres Turons serà de 94 hectàrees. Actualment, el 78% de l’àmbit del futur parc ja és de titularitat pública. El sòl destinat a espais lliures, vials i equipaments representa el 94% del total. L’àmbit que comprèn les desafectacions, el sòl per als reallotjaments i altres zones privades representen el 6%.

En relació als 764 habitatges existents, la MPGM manté les afectacions en tots els àmbits situats en les cotes més altes del parc dels Tres Turons com són les parts del Turó de la Rovira i la part més alta del Turó del Carmel, el que representa el 39% del total d’habitatges existents (300 habitatges) que mantenen la seva afectació. La MPGM proposa la desafectació del 61% restant (464 habitatges).

Plànol d’ordenació O.02a Qualificació proposada aprovació inicial

L’Ajuntament de Barcelona el va aprovar provisionalment el 30 d’abril de 2010 i en aquests moments està a l’espera de la seva aprovació definitiva per part de la Generalitat de Catalunya.