Proposició sobre comerç d'ICV-EUiA aprovada a Horta-Guinardó
                                                      

Grup Municipal Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa


AL CONSELL DEL DISTRICTE D’ HORTA- GUINARDÓ

Anna Mir Acebrón, en la seva qualitat de consellera del Grup Municipal d’ICV-EUiA  al Districte d’Horta- Guinardó actuant en el seu nom i representació, manifesta:

Que la posada en funcionament de diverses grans superfícies comercials al barri d’Horta suposaria un canvi significatiu en el model de comerç actual del barri, amb una greu afectació al comerç de proximitat existent.

Que sembla que diversos operadors comercials haurien demanat llicència per instal·lar-se en diferents locals del barri d’Horta. Un barri que ja disposa de prou superfícies comercials i on la obertura de noves grans superfícies es veu innecessària i perjudicial.

D’acord amb que estableixen els articles 64.3 i 100 del Reglament Orgànic Municipal, es formula la següent:
           
PROPOSICIÓ

El Consell Municipal del Districte d’Horta- Guinardó acorda:

Mantenir l’actual caràcter comercial del barri d’Horta, donant suport al comerç de proximitat existent i limitant la concessió de llicències a grans operadors comercials que posarien en risc l’actual model de comerç de proximitat.
Barcelona, 8 de juliol de 2014